Cursusinhoud

Inhoud van cursus Bijbel uit de doeken

De cursus begint bij het eerste boek van de Bijbel (over de schepping) en volgt de bijbelse chronologie tot het laatste boek (Openbaring). De nadruk ligt op de verhalende gedeelten, vooral omdat het merendeel van de Bijbelse schilderijen verhalend is. Desondanks wil de cursus een beeld geven van de hele Bijbel en laten zien dat het geen optelsom is van losse verhalen, maar dat er een rode draad door loopt.
Je luistert naar de verhalende delen van de Bijbel (beknopt) en je ziet tegelijkertijd bijbehorende schilderijen op een smart-tv. Elke les komen er wel een paar korte of iets langere filmpjes voorbij. Daarbij hoor je Bijbelteksten en zie je bijbehorende schilderijen, plus af en toe special effects.
Nummerblokjes voor quiz-antwoordenDe lessen starten met een quiz van 4 multiple choice-vragen over de voorgaande les. Men kan antwoorden door een nummerblokje naar voren schuiven. Zo voorkomen we dat bepaalde cursisten steeds als eerste antwoorden en de rest het nakijken heeft.

Waar gaan de lessen over?

les 1les 2les 3les 4les 5les 6les 7
LES 1. De eerste les begint met een voorstelrondje, gevolgd door een korte inleiding.
Daarna zoomen we in op de Bijbelse geschiedenissen. Van elke besproken gebeurtenis krijg je minimaal één schilderij te zien waarop die gebeurtenis staat afgebeeld. De docent gaat chronologisch te werk, te beginnen bij de oertijd: de schepping van het heelal en van Adam en Eva, en het doel daarvan. We zien hoe er verwijdering ontstaat tussen God en de mens, tegen Gods wil in, want hij wil juist een liefdevolle relatie.
LES 2. We volgen de generaties na het eerste mensenpaar: de verdorvenheid zet zich voort. Gods rechtvaardigheid maakt dat dit niet ongestraft kan blijven: er komt een wereldwijde overstroming. Als enige rechtvaardige blijft Noach met zijn familie in leven. We werpen een blik (nog steeds via schilderijen) op hoe de geschiedenis verder gaat na Noach. De ‘aartsvaders’, dat zijn de voorvaderen van de Israëlieten, leren we kennen in voor- en tegenspoed.
LES 3. Aan het eind van de aartsvader-periode vestigt het volk Israël zich, door hongersnood gedreven, als schaapherders in Egypte. 400 jaar later blijken ze tot slavernij te zijn vervallen. God bevrijdt de afgebeulde slaven op wonderbaarlijke wijze uit Egypte. Maar hun vreugde daarover is snel weg als de woestijntocht naar Israël lang en moeizaam blijkt. In de woestijn sluit God een verbond: voorspoed zal er zijn als ze hem eren door naleving van zijn goede leefregels; ellende als ze dat niet doen. Ze trekken het beloofde land in, maar niet zonder slag of stoot.
LES 4. Hoe vergaat het ze in Israël als ze eenmaal gesetteld zijn? Schilders hebben inspiratie geput uit de spannende gebeurtenissen uit die tijd, een tijd met rechters en daarna koningen aan het roer. Een tijd waarin profeten een belangrijke rol vervullen. Maar wat zijn eigenlijk profeten? Waarom worden de Israëlieten verbannen naar Babel en hoe kan het dat ze, 70 jaar later, toch weer terug mogen naar Israël? Hoe pakken de teruggekeerden de draad weer op in hun verwoeste en verwilderde land?
LES 5. Talrijk zijn de schilderijen over de geboorte van Jezus, zijn leven en werk. En dat terwijl de periode van zijn openbare optreden maar 3 jaar heeft geduurd. Jezus trekt met leerlingen rond door Israël. Omstanders luisteren graag naar hem. Ze zien hoe hij zich bekommert om zieken en mensen aan de zelfkant van de maatschappij. Ze vinden hem anders dan andere rondtrekkende predikers. Hoe komt dat? Jezus oogst bewondering, maar stuit tegelijkertijd op heftige weerstand. Waardoor dan toch?
LES 6. We zien hoe die weerstand extreme vormen aanneemt in de laatste week van Jezus’ aardse bestaan: verraden door een volgeling, gevangen genomen en vermoord door tegenstanders. Jezus ondergaat het zonder verzet. Wat is zijn motivatie? Wat bracht schilders (of hun opdrachtgevers) ertoe om zo vaak kruisiging, opstanding en hemelvaart te schilderen?
LES 7. Na de hemelvaart van Jezus, op Pinksteren, kunnen zijn leerlingen niet langer voor zich houden wat ze met hun leermeester hebben meegemaakt, zo bijzonder was het! Dat leidt tot zware vervolging, maar dat kan hen niet stoppen. Waar halen ze toch de moed vandaan? Vooral zo’n Paulus! De cursus eindigt met het toekomstperspectief dat de Bijbel schetst, want ook daar hebben schilders zich een voorstelling van gemaakt.

Impressie van de cursus

Foto'sFilmpjesAudio

Getoonde filmpjes

Job

Paulus’ reis naar Rome

Audio-fragmenten

Via onderstaande audio-fragmenten krijg je eveneens een indruk van de cursus.

  1. Cultuurverschillen: tijd van de Bijbel -- tijd van de schilder 2:49
  2. Kerk als opdrachtgever, later adel, rijke burgerij 0:30
  3. Ondanks wensen opdrachtgever, had schilder toch eigen stijl 3:39
  4. Overeenkomst en verschil Oude en Nieuwe Testament 1:48

Permanente koppeling naar dit artikel: https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl/jc/cursusinhoud/